Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, Welke Quality Observation sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor haar opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten daarvan door Quality Observation zijn verricht.

Met het sluiten van een overeenkomst, zoals hier bedoeld, verplicht Quality Observation zich haar diensten en werkzaamheden, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging. naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de overheidswege gestelde eisen voor Particuliere Beveiligingsorganisaties.

Quality Observation is niet aansprakelijk voor schade indien, de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door verrichten diensten of werkzaamheden zijn uitgevoerd. Quality Observation is nimmer aansprakelijk voor schade welke, bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden was, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken of indien door of namens de opdrachtgever of door omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Quality Observation is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht.Zoals ernstige belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen of door communicatiemiddelen. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Quality Observation zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Quality Observation is gerechtigd aan het begin van het termijn waarover moet worden betaald haar factuur bij de opdrachtgever in te dienen. Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen te geschieden binnen een termijn van 30 dagen zonder enige verrekening of korting. In geval de opdrachtgever een of meer verplichtingen niet tijdig nakomt, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan Quality Observation per sommatie aan rente- en administratiekosten een bedrage van €20,= verschuldigd. Vervolgens zullen gerecht- en deurwaarderskosten eraan worden toegevoegd.

Quality Observation gebruikt uw persoongsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Gegevens worden niet gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden.Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoongegevens geldt dat allen die gegevens worden gebruikt, die voor het doel noodzakelijk zijn.


Terms and Conditions


These general terms and conditions apply to all agreements that Quality Observation conludes

with regard tot the performance of services and the performance of work for its client. These general

terms and conditions also apply to all stages that have been performed by Quality Observation at the closing

thereof.

With the conclusion of an agreement, as rerred to here, Quality Observation undertakes to perform its services

and activities, as laid down in the order confirmation, to the best of its knowledge and ability,

with due observance of the government imposed requirements for private security organizations.

Quality Observation is not liable for damages if the client has provided insufficient or incorrect information

on the basis of which the services or work performed. Quality Observation is never liable for damage that

could not be avoided with the applied method of working, if no written objections have been

made by or on behalf of the client to this method of working or if urgent need for this method is

demanded by or on behalf of the client or due to circumstances from working,